Home   Zakoni i prava   Stanka za dojenje djeteta, dopust i pošteda od noćnog rada trudnice ili majke koja je rodila ili majke dojilje

Stanka za dojenje djeteta, dopust i pošteda od noćnog rada trudnice ili majke koja je rodila ili majke dojilje

Stanka za dojenje djeteta i dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete

Stanka za dojenje – prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, zaposlena majka dojilja ima pravo na korištenje stanke za dojenje.

Također, zaposlena trudnica, majka koja je rodila ili majka koja doji dijete ima pravo na poštedu od noćnog rada te na korištenje ukoliko da radi na poslovima štetnim po zdravlje.

Stanka za dojenje

Zaposlena majka dojilja ima pravo, tijekom rada u punom radnom vremenu, koristiti stanku za dojenje od 2h dnevno jednokratno ili 2 puta po 1h, najdulje do navršene 1. godine starosti djeteta.

Stanka za dojenje može se koristiti i u slučaju da otac istovremeno koristi rodiljni ili roditeljski dopust.

Kako bi koristila stanku za dojenje, majka treba o svojoj namjeri obavijestiti poslodavca 30 dana prije početka korištenja prava.


Otvaranje stanke za dojenje

Pravo na stanku za dojenje se ostvaruje podnošenjem zahtjeva područnom uredu HZZO-a. Dokumenti potrebni za podnošenje zahtjeva su sljedeći;

    • pisani zahtjev o namjeri korištenja prava na stanku za dojenje
    • potvrda pedijatra da majka doji dijete
    • potvrda poslodavca o zaposlenju u punom radnom vremenu
    • rodni list djeteta

Tijekom korištenja prava na stanku za dojenje, majka je dužna svaka 2 mjeseca, područnom uredu HZZO-a, dostaviti novu potvrdu od pedijatra da doji dijete.

Stanka za dojenje prestaje s navršenih 1. godinu starosti djeteta ili nastupom bilo kakve promjene koja utječe na gubitak prava. U roku od 8 dana od nastupa promjene, majka je dužna uručiti područnom uredu HZZO-a pisanu obavijest o promjeni. Temeljem obavijesti majke, HZZO donosi rješenje u roku od 8 dana, koje dostavlja majci i poslodavcu.

Stanka za dojenje – naknada plaće

Za vrijeme korištenja stanke za dojenje poslodavac umanjuje plaću za broj sati koji su iskorišteni za sate za dojenje te majka ima pravo, za te sate, na naknadu plaće od HZZO-a.

Naknada plaće iznosi 100% od proračunske osnovice, preračunatu u korištene sate, pod uvjetom da majka ispunjava uvjet staža osiguranja.

Ukoliko majka ne ispunjava uvjet staža osiguranja (prije otvaranja rodiljnog dopusta nije na radu provela 12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje 2 godine), naknada plaće iznosi 50% proračunske osnovice, preračunato u korištene sate za taj mjesec.

Dopust trudne radnice ili radnice koja je rodila dijete ili dopust radnice koja doji dijete

U slučaju da zaposlena trudnica ili majka koja je rodila ili majka dojilja radi na poslovima štetnim po zdravlje, ima pravo na korištenje dopusta, ukoliko joj poslodavac, prema propisima i zaštiti na radu, ne omogući obavljanje drugih odgovarajućih poslova, odnosno premještaj radnog mjesta.

Kako bi ostvarila pravo na dopust, trudnica ili majka koja je rodila ili majka dojilja treba podnijeti pisani zahtjev poslodavcu u kojem ga obavještava o svom stanju.

Uz pisani zahtjev, trudnica je dužna priložiti potvrdu ovlaštenog ginekologa da je trudna, odnosno majka koja je rodila rodni list djeteta, odnosno majka dojilja potvrdu pedijatra da doji dijete, u roku od 30 dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva poslodavcu o svom stanju.

Priznanje prava na dopust

U roku od 8 dana od primitka pisanog zahtjeva poslodavac je dužan donijeti rješenje o priznanju prava na dopust.

Ukoliko poslodavac u roku od 8 dana ne donese rješenje o dopustu, smatra se da je trudnici ili majci koja je rodila ili dojilji pravo priznato od sljedećeg dana od isteka roka donošenja rješenja.

Trudnica ima pravo koristiti dopust do otvaranja rodiljnog dopusta. Majka koja je rodila ili majka dojilja ima pravo korisiti dopust do navršene godine dana starosti djeteta.

Naknada plaće za vrijeme dopusta

Trudnica, majka koja je rodila ili majka dojilja ima pravo na punu naknadu plaće, prema prosjeku plaće primljene u posljednja 3 mjeseca koja prethode mjesecu u kojem stječe pravo na dopust. Teret naknade plaće snosi poslodavac.

Zaposlena trudnica ili dojilja nema pravo korištenja bolovanja, za vrijeme korištenja dopusta.

Pošteda od noćnog rada

Također, trudnica ili majka koja je rodila ili majka dojilja ima pravo na poštedu od rada noću tijekom trudnoće, odnosno do godine dana starosti djeteta.

Kako bi ostvarila pravo na poštedu od noćnog rada, trudnica treba poslodavcu predočiti potvrdu nadležnog ginekologa da je trudna, odnosno dojilja potvrdu pedijatra da doji dijete, odnosno trudnica, majka koja je rodila ili majka dojilja potvrdu nadležnog specijaliste medicine rada kojom se potvrđuje da je pošteda od noćnog rada neophodna za sigurnost i zdravlje trudnice, majke ili djeteta.

Stanka za dojenje djeteta
prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama
© Smile4me.net


Možda bi vas zanimali sljedeći članci:
Rodiljni dopust i rodiljna naknada
Roditeljski dopust i roditeljska naknada
Jednokratna novčana potpora za rođenje djeteta