Home   Zakoni i prava   Rodiljna i roditeljska briga

Rodiljna i roditeljska briga

Rodiljna i roditeljska briga

Rodiljna i roditeljska briga su, prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, isključivo prava majki roditelja izvan sustava rada.

Roditeljima izvan sustava rada se smatraju:

  • korisnice mirovine, prava na profesionalnu rehabilitaciju ili prava na invalidsku mirovinu
  • osobe koje se prema propisima iz socijalne skrbi smatraju nesposobne za rad ili uzdržavane osobe
  • polaznice redovitog školovanja ili studija
  • majke koje su ostvarile pravo za vrijeme redovitog školovanja ili studija, ali je školovanje ili studij završen, prekinut ili stavljen u mirovanje, pod uvjetom da se u roku od 30 dana majka prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba u HZZ
  • majke kućanice
  • osobe koje ne mogu ostvariti prava na rodiljne i roditeljske potpore po drugoj osnovi

Kako bi stekla pravo na rodiljnu i roditeljsku brigu sa statusom roditelja izvan sustava rada, na dan rođenja djeteta majka mora ispunjavati sljedeće uvjete;

  • da je hrvatska državljanka ili strankinja s odobrenim stalnim boravkom ili neprekidnim prebivalištem u RH u minimalnom trajanju od 5 godina
  • da je zdravstveno osigurana prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju


Majka koja izgubi status u obveznom zdravstvenom osiguranju te u roku od 30 dana ne stekne novi status osigurane osobe kod HZZO-a, gubi pravo na korištenje rodiljnih i roditeljskih potpora.

Rodiljna i roditeljska briga – vrijeme korištenja i podnošenje zahtjeva

Rodiljna briga je pravo majke koje može koristiti od dana rođenja do navršenih 6 mjeseci starosti djeteta.

Nakon isteka rodiljne brige, majka može koristiti pravo na roditeljsku brigu do navršene 1. ili 3. godine starosti djeteta, ovisno o broju djece;

  • do navršene 1. godine za prvo i drugo dijete
  • do navršene 3. godine za blizance, treće i svako sljedeće dijete

Majka, korisnik prava rodiljne ili roditeljske brige, može prekinuti korištenje prava nakon isteka 70. dana od rođenja djeteta, radi zaposlenja ili samozaposlenja te:

  • prenijeti pravo korištenja ocu koji može nastaviti koristiti preostalo neiskorišteno pravo, sukladno svom radnopravnom statusu, uz pisanu suglasnost majke i neovisno o njenom radnopravnom statusu
  • nastaviti s korištenjem preostalog prava kao zaposleni ili samozaposleni roditelj, pod uvjetom da je na radu provela minimalno i neprekidno 9 mjeseci te da pravo nije prenijela na oca djeteta
  • ukoliko je majci radni odnos prestao prije isteka 9 mjeseci rada, može nastaviti koristiti preostali dio prava na roditeljsku brigu kao roditelj izvan sustava rada, pod uvjetom da pravo nije prenijela na oca djeteta

Pravo na rodiljnu i roditeljsku brigu ostvaruje se temeljem rješenja područnog ureda HZZO-a.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 ili 120 dana od dana rođenja djeteta; ukoliko se zahtjev podnese u roku od 30 dana, pravo se ostvaruje od dana rođenja djeteta. Ukoliko se zahtjev podnese u roku od 120 dana, pravo se ostvaruje od dana podnošenja zahtjeva.

Rodiljna i roditeljska briga – novčane naknade

Za vrijeme korištenja prava na rodiljnu i roditeljsku brigu, majka ima pravo na novčanu naknadu u iznosu 50% proračunske osnovice, odnosno 1.633,00 kn.

Za slučaj smrti djeteta, majka ima pravo na novčanu naknadu u iznosu 50% proračunske osnovice, 3 mjeseca, računajući od sljedećeg dana od dana smrti djeteta.

Rodiljna i roditeljska briga
prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama
© Smile4me.net


Možda bi vas zanimali sljedeći članci:
Prava roditelja prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama
Jednokratna novčana potpora za rođenje djeteta
Novčana pomoć općina i gradova za opremu novorođenog djeteta