Home   Zakoni i prava   Prava roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju

Prava roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju

Prava roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju

Prava roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju su prava zaposlenih i samozaposlenih roditelja; dopust za njegu djeteta i pravo na rad s polovicom punog radnog vremena.

Jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju, nakon isteka rodiljnog i roditeljskog dopusta, ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života ili pravo na rad s polovicom punog radnog vremena sve dok djetetova potreba traje.

Odobrenje korištenja dopusta za njegu djeteta ili pravo na rad s polovicom punog radnog vremena donosi se temeljem nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja prema propisima o obveznom osiguranju.


Uvjet za korištenje navedenih prava je da nijedan od roditelja ne koristi navedena prava za drugo dijete te da nema priznat status njegovatelja. Izuzetak je ukoliko se utvrdi da roditelj koji koristi pravo za drugo dijete nije u mogućnosti pružati odgovarajuću njegu za dvoje ili više djece zbog težine njihovog stanja.

Za vrijeme korištenja dopusta za njegu djeteta ili prava na rad s polovicom punog radnog vremena, roditelj ima pravo na naknadu plaće ili novčanu naknadu.

Novčane naknade za vrijeme korištenja prava roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju

Za vrijeme korištenja dopusta za njegu djeteta do navršene 8.godine starosti djeteta, zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na novčanu naknadu u visini iznosa 65% proračunske osnovice mjesečno.

Za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena, zaposleni roditelj ima pravo na isplatu polovicu plaće na teret poslodavca te naknadu plaće na teret HZZO-a.

Naknada plaće na teret HZZO-a se obračunava nakon što poslodavac isplati plaću korisniku prava te o tome izda ovjerenu ispravu. Temeljem isprave o isplaćenoj plaći HZZO isplaćuje naknadu u istom iznosu, umanjenu za obračunate i obustavljene doprinose za mirovinsko osiguranje, predujam poreza na dohodak i prirez poreza na dohodak, sukladno posebnim propisima.

Za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena, samozaposleni roditelj ima pravo na novčanu naknadu u visini 50% od osnovice za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje važeće za osnovu po kojoj je roditelj prijavljen na obvezno zdravstveno osiguranje.

Zaposlenom ili samozaposlenom roditelju naknada plaće ne može iznositi manje od 50% proračunske osnovice.

Prava roditelja s težim smetnjama u razvoju
prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama

© Smile4me.net


Možda bi vas zanimali sljedeći članci:
Prava roditelja prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama