Home   Zakoni i prava   Prava posvojitelja djeteta

Prava posvojitelja djeteta

Prava posvojitelja djeteta

Prava posvojitelja djeteta, prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, ovise o radnopravnom statusu korisnika prava i starosti posvojenika.

Prava posvojitelja djeteta na posvojiteljski dopust

Posvojiteljski dopust je pravo zaposlenog ili samozaposlenog posvojitelja koje stječe s danom pravomoćnosti rješenja o posvojenju, pod uvjetom da supružnik posvojitelja nije roditelj djeteta.

Trajanje posvojiteljskog dopusta ovisi o starosti posvojenika;

  • 6 mjeseci za posvojenika mlađeg od 3 godine
  • 5 mjeseci za posvojenika u dobi između 3. i 5. godine starosti
  • 4 mjeseca za posvojenika u dobi između 5. i 18. godine starosti

Za slučaj posvojenja blizanaca, istodobnog posvojenja dvoje ili više djece ili posvojenja djeteta koje posvojenjem postaje treće ili svako sljedeće dijete u obitelji, posvojiteljski dopust se produžuje za 60 dana.

Prava posvojitelja na roditeljski dopust

Nakon iskorištenja posvojiteljskog dopusta zaposleni ili samozaposleni posvojitelj ima pravo na korištenje roditeljskog dopusta te sva druga prava zaposlenog i samozaposlenog roditelja.

Trajanje roditeljskog dopusta posvojitelja ovisi o dobi posvojenika i broju djece u obitelji;

  • 6 mjeseci za posvojeno 1 dijete koje je posvojenjem postalo 1. ili 2. dijete u obitelji
  • 30 mjeseci za posvojene blizance, istovremeno posvojenje dvoje ili više djece te posvojeno dijete koje posvojenjem postaje treće i svako sljedeće dijete u obitelji

Način korištenja roditeljskog dopusta posvojitelja ovisi o dobi djeteta;

  • za posvojenika starosti do 3 godine, roditelj može koristiti roditeljski dopust do 3. godine starosti posvojenika
  • za posvojenika starijeg od 3 godine, posvojitelj može koristiti roditeljski dopust do navršene 8. godine starosti posvojenika, s tim da se pravo skraćuje 30 dana sa svakom navršenom godinom starosti posvojenika

Posvojiteljski dopust može se koristiti u neprekinutom trajanju ili na način propisan za korištenje rodiljnog dopusta, odnosno roditeljskog dopusta.

Ako su posvojitelji bračni drugovi, zajednički se koriste pravom roditeljskog dopusta u jednakom dijelu, osim ako se pisano ne izjasne da pravo koristi samo jedan od posvojitelja.

Naknada plaće za vrijeme posvojiteljskog i roditeljskog dopusta

Za vrijeme korištenja prava na posvojiteljski dopust, naknada plaće je delimitirana, što znači da posvojitelj ima pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđenu prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust iznos naknade za prvih 6 mjeseci je delimitiran pa roditeljska naknada plaće iznosi 100% od osnovice naknade plaće prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju s tim da ne može biti viša od 80% proračunske osnovice i iznosi 2.660,80 kn, pod uvjetom da je korisnik na radu proveo neprekidno minimalno 12 mjeseci ili s prekidima minimalno 18 mjeseci u posljednje 2 godine te da je posljednje zaposlenje trajalo minimalno 3 mjeseca, odnosno da su isplaćene barem 2 plaće.

Iznos naknade nakon prvih 6 mjeseci je limitiran pa roditeljska naknada plaće iznosi 50% od proračunske osnovice, odnosno 1.633,00 kn.

Prava posvojitelja na posvojiteljsku poštedu od rada i posvojiteljsku brigu o djetetu

Posvojiteljska pošteda od rada je pravo posvojitelja koji ostvaruje drugi dohodak, poljoprivrednika ili nezaposlene osobe koje stječe s danom pravomoćnosti rješenja o posvojenju, ukoliko ispunjava uvjete za rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada i pod uvjetom da supružnik posvojitelja nije roditelj posvojenika.

Posvojiteljska briga o djetetu je pravo posvojitelja izvan sustava rada koje stječe s danom pravomoćnosti rješenja o posvojenju, ukoliko ispunjava uvjete za rodiljnu i roditeljsku brigu i pod uvjetom da supružnik nije roditelj posvojenika.

Trajanje prava na posvojiteljsku poštedu od rada ili posvojiteljsku brigu ovisi o dobi djeteta;

  • 12 mjeseci za posvojenika do 3 godine starosti
  • 9 mjeseci za posvojenika u dobi od 3. do 5. godine starosti
  • 6 mjeseci za posvojenika u dobi od 5. do 8. godine starosti
  • 4 mjeseca za posvojenika u dobi od 8. do 18. godine starosti

Za slučaj posvojenja blizanaca, istodobnog posvojenja dvoje ili više djece ili posvojenja djeteta koje posvojenjem postaje treće ili svako sljedeće dijete u obitelji, posvojiteljska pošteda od rada ili posvojiteljska briga o djetetu se produžuje za 60 dana.

Korisnik prava posvojiteljske poštede od rada ili posvojiteljske brige brige, može prekinuti korištenje prava radi zaposlenja ili samozaposlenja te:

  • prenijeti pravo korištenja supružniku koji može nastaviti koristiti preostalo neiskorišteno pravo, sukladno svom radnopravnom statusu, uz pisanu suglasnost prvog korisnika i neovisno o njegovom radnopravnom statusu
  • nastaviti s korištenjem preostalog prava kao zaposleni ili samozaposleni roditelj, pod uvjetom da je na radu proveo minimalno i neprekidno 9 mjeseci te da pravo nije prenio na supružnika
  • ukoliko je korisniku prava radni odnos prestao prije isteka 9 mjeseci rada, može nastaviti koristiti preostali dio prava kao nezaposleni roditelj, pod uvjetom da ispunjava uvjete za nezaposlenog roditelja te da pravo nije prenio na supružnika
Novčana naknada za vrijeme korištenja prava na posvojiteljsku poštedu od rada i posvojiteljsku brigu

Za vrijeme korištenja prava na posvojiteljsku poštedu od rada i posvojiteljsku brigu, korisnik ima pravo na novčanu naknadu u iznosu 50% proračunske osnovice, odnosno 1.633,00 kn.

Prava posvojitelja djeteta
prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama
© Smile4me.net