Home   Zakoni i prava   Prava roditelja na novčane naknade

Prava roditelja na novčane naknade

Prava roditelja na novčane naknade

Prava roditelja na novčane naknade za vrijeme korištenja rodiljnih i roditeljskih potpora;

Novčane naknade zaposlenih i samozaposlenih roditelja

Rodiljna naknada plaće

Rodiljna naknada plaće je novčana potpora na koju roditelj, korisnik rodiljnog dopusta, ima pravo za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta.

Iznos naknade za cijelo vrijeme trajanja rodiljnog dopusta je delimitiran pa rodiljna naknada plaće iznosi 100% od osnovice naknade plaće prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Iznos naknade se računa prema vrijednosti radnog sata u skladu s ER-1 obrascem.

Rodiljna naknada roditelja koji nemaju dovoljno staža

Zaposleni roditelj koji ne ostvaruje uvjet staža osiguranja, u neprekidnom trajanju od 12 mjeseci prije korištenja rodiljnog dopusta ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje 2 godine, također ima pravo na rodiljnu naknadu, međutim ona iznosi, za cijelo vrijeme korištenja rodiljnog dopusta, 50% proračunske osnovice, odnosno 1.633,00 kn.

Roditeljska naknada plaće

Roditeljska naknada plaće je novčana potpora na koju roditelj, korisnik roditeljskog dopusta, ima pravo za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta.

Iznos naknade za prvih 6, odnosno 8 mjeseci (ukoliko 3 mjeseca roditeljskog dopusta koristi otac) je delimitiran pa roditeljska naknada plaće iznosi 100% od osnovice naknade plaće prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju s tim da ne može biti viša od 80% proračunske osnovice i iznosi 2.660,80 kn.

Iznos naknade nakon prvih 6, odnosno 8 mjeseci je limitiran pa roditeljska naknada plaće iznosi 50% od proračunske osnovice, odnosno 1.633,00 kn.

Roditeljska naknada roditelja koji nemaju dovoljno staža

Roditelj koji ne ostvaruje uvjet staža osiguranja u neprekidnom trajanju od 12 mjeseci prije korištenja rodiljnog dopusta ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje 2 godine, za cijelo vrijeme korištenja roditeljskog dopusta ostvaruje naknadu plaće u iznosu 1.633,00 kn.

Naknada plaće za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena

Roditelj, korisnik prava na rad s polovicom punog radnog vremena, ima pravo na novčanu potporu, odnosno naknadu plaće za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom radnog vremena. Naknada iznosi 50% rodiljne odnosno roditeljske naknade plaće, ovisno o tome koristi li roditelj navedeno pravo za vrijeme trajanja rodiljnog ili roditeljskog dopusta.

Naknada plaće za vrijeme korištenja prava na rad rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta

Naknada plaće za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom radnog vremena radi pojačane njege djeteta iznosi 50% proračunske osnovice, odnosno 1.633,00 kn.

Naknada plaće za slučaj smrti djeteta

Naknada plaće za vrijeme korištenja dopusta u slučaju smrti djeteta, zaposlenog ili samozaposlenog roditelja, je delimitirana ukoliko je smrt nastupila prije ili za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta, ukoliko je smrt nastupila za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta naknada iznosi 2.660,80 kn.

Prava roditelja koji ostvaruju drugi dohodak, poljoprivrednika i nezaposlenih roditelja

Pravo na novčanu naknadu za slučaj smrti djeteta ima i roditelj koji ostvaruje drugi dohodak, roditelj poljoprivrednik i nezaposleni roditelj, u vremenskom trajanju od 3 mjeseca računajući od sljedećeg dana od dana nastupa smrti djeteta.

Iznos naknade za slučaj smrti djeteta je 50% proračunske osnovice i iznosi 1.633,00 kn.

Novčana naknada u slučaju prijenosa prava na jednog roditelja

U slučaju prijenosa prava s jednog na drugog roditelja, drugi roditelj ostvaruje sva prava, uključujući i pravo na naknadu plaće, sukladno svom radnopravnom statusu.

Naknada plaće za vrijeme korištenja stanke za dojenje

Za vrijeme korištenja stanke za dojenje poslodavac umanjuje plaću za broj sati koji su iskorišteni za sate za dojenje te majka ima pravo, za te sate, na naknadu plaće od HZZO-a.

Naknada plaće iznosi 100% od proračunske osnovice, preračunatu u korištene sate, pod uvjetom da majka ispunjava uvjet staža osiguranja.

Ukoliko majka ne ispunjava uvjet staža osiguranja (prije otvaranja rodiljnog dopusta nije na radu provela 12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje 2 godine), naknada plaće iznosi 50% proračunske osnovice, preračunato u korištene sate za taj mjesec.

Naknada plaće za vrijeme korištenja prava na dopust trudnice, majke koja je rodila ili dojilje

Trudnica, majka koja je rodila ili majka dojilja ima pravo na punu naknadu plaće, prema prosjeku plaće primljene u posljednja 3 mjeseca koja prethode mjesecu u kojem stječe pravo na dopust. Teret naknade plaće snosi poslodavac.

Naknada plaće za vrijeme korištenja prava na slobodni radni dan za prenatalni pregled

Slobodan radni dan smatra se vremenom provedenim na radu te trudnici za njega pripada puna naknada plaće, čiji teret snosi poslodavac.

Naknada plaće za vrijeme korištenja prava na mirovanje radnog odnosa

Za vrijeme korištenja prava na mirovanje radnog odnosa, roditelju ne pripada naknada plaće.

Novčane naknade za vrijeme korištenja prava roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju

Za vrijeme korištenja dopusta za njegu djeteta do navršene 8.godine starosti djeteta, zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na novčanu naknadu u visini iznosa 65% proračunske osnovice mjesečno.

Za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena, zaposleni roditelj ima pravo na isplatu polovicu plaće na teret poslodavca te naknadu plaće na teret HZZO-a.

Naknada plaće na teret HZZO-a se obračunava nakon što poslodavac isplati plaću korisniku prava te o tome izda ovjerenu ispravu. Temeljem isprave o isplaćenoj plaći HZZO isplaćuje naknadu u istom iznosu, umanjenu za obračunate i obustavljene doprinose za mirovinsko osiguranje, predujam poreza na dohodak i prirez poreza na dohodak, sukladno posebnim propisima.

Za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena, samozaposleni roditelj ima pravo na novčanu naknadu u visini 50% od osnovice za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje važeće za osnovu po kojoj je roditelj prijavljen na obvezno zdravstveno osiguranje.

Zaposlenom ili samozaposlenom roditelju naknada plaće ne može iznositi manje od 50% proračunske osnovice.

Novčane naknade roditelja koji ostvaruju drugi dohodak, poljoprivrednika i nezaposlenih roditelja

Za vrijeme korištenja prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada, roditelj ima pravo na novčanu naknadu u iznosu 50% proračunske osnovice, odnosno 1.633,00 kn.

Za slučaj smrti djeteta, roditelj ima pravo na novčanu naknadu u iznosu 50% proračunske osnovice, 3 mjeseca, računajući od sljedećeg dana od dana smrti djeteta.

Za vrijeme korištenja prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada, roditelj ima prava iz mirovinskog osiguranja i pravo na plaćene doprinose prema posebnim propisima.

Novčane naknade roditelja izvan sustava rada

Za vrijeme korištenja prava na rodiljnu i roditeljsku brigu, majka ima pravo na novčanu naknadu u iznosu 50% proračunske osnovice, odnosno 1.633,00 kn.

Za slučaj smrti djeteta, majka ima pravo na novčanu naknadu u iznosu 50% proračunske osnovice, 3 mjeseca, računajući od sljedećeg dana od dana smrti djeteta.

Novčane naknade posvojitelja

Naknada plaće za vrijeme korištenja posvojiteljskog dopusta

Za vrijeme korištenja prava na posvojiteljski dopust, posvojitelj ima pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđenu prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naknada plaće za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta posvojitelja

Za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust iznos naknade za prvih 6 mjeseci je delimitiran pa roditeljska naknada plaće iznosi 100% od osnovice naknade plaće prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju s tim da ne može biti viša od 80% proračunske osnovice i iznosi 2.660,80 kn, pod uvjetom da je korisnik na radu proveo neprekidno minimalno 12 mjeseci ili s prekidima minimalno 18 mjeseci u posljednje 2 godine te da je posljednje zaposlenje trajalo minimalno 3 mjeseca, odnosno da su isplaćene barem 2 plaće.

Iznos naknade nakon prvih 6 mjeseci je limitiran pa roditeljska naknada plaće iznosi 50% od proračunske osnovice, odnosno 1.633,00 kn.

Novčana naknada za vrijeme korištenja prava na posvojiteljsku poštedu od rada ili posvojiteljsku brigu

Za vrijeme korištenja prava na posvojiteljsku poštedu od rada i posvojiteljsku brigu, korisnik ima pravo na novčanu naknadu u iznosu 50% proračunske osnovice, odnosno 1.633,00 kn.

Prava roditelja na novčane naknade
prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama
© Smile4me.net